Dzisiaj jest: 1.6.2020, imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada

Konsekwencje nieobecności nauczyciela na szkoleniu rady pedagogicznej

Dodano: 7 miesięcy temu Autor:

Konsekwencje nieobecności nauczyciela na szkoleniu rady pedagogicznej

Konsekwencje nieobecności nauczyciela na szkoleniu rady pedagogicznej

Artykuł sponsorowany


Nauczyciel przyszedł na szkolenie rady pedagogicznej pięć minut przed jej zakończeniem usprawiedliwiając się tym, że był w innej szkole, gdzie ma dodatkowe godziny pracy. Szkolenie rady było wcześniej zaplanowane, odbywało się w środę. Jest to dzień od trzech lat przeznaczony w placówce na spotkania rady pedagogicznej, zebrania z rodzicami czy szkolenia. Dla nauczyciela jest to macierzysta placówka.

Czy możliwe jest usprawiedliwienie jego nieobecności, czy dyrektor powinien wyciągnąć konsekwencje wobec nauczyciela i jakie. Czy nauczyciel musi pisemnie wyjaśnić swoją nieobecność na szkoleniu, czy wystarczy usprawiedliwienie w formie ustnej. Czy należy w aktach osobowych zamieścić notatkę służbową?

 

Odpowiedź:

Udział nauczyciela w posiedzeniu rady pedagogicznej jest obowiązkiem wynikającym ze stosunku pracy. Naruszenie tego obowiązku może być ukarane karą porządkową.
 

Uzasadnienie:

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie (art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciela obowiązany jest realizować nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela).
 

Oznacza to, że ustalenie w szkole dnia wolnego od zajęć dydaktyczno – wychowawczych nie oznacza całkowitego zwolnienia nauczyciela od pracy w tych dniach. Jeżeli w szkole zorganizowano zebranie rady pedagogicznej, to obowiązkiem nauczyciela był udział takiej radzie. Oznacza to, że nauczyciel, który nie brał udziału w radzie i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, naruszył swoje obowiązki ze stosunku pracy. W konsekwencji dyrektor może nałożyć na nauczyciela karę porządkową upomnienia lub nagany, a nawet karę pieniężną za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy (art. 108 § 1 i 2 Kodeksu pracy). Karę tą można jednak nałożyć w terminie 2 tygodni od ujawnienia naruszenia obowiązków, po wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
 

Obowiązkiem nauczyciela jest obecność na radzie pedagogicznej. Jeżeli nauczyciel spóźni się lub nie stawi na posiedzenie rady, dyrektor może nałożyć na niego karę porządkową.
 

Zapamiętaj!

Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkiem nauczyciela wynikającym ze stosunku pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu rady może zostać ukarana karą porządkową.
 

Więcej porad, materiałów i aktualności dla nauczycieli znajdziesz w portalu Wychowawca z klasą, m.in.:


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1148 ze zm.) – art. 69 ust. 3,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) – art. 108 § 1 i 2, art. 109 § 1 i 2.

Dariusz Dwojewski
ekspert portalu wychowawcazklasa.pl

 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Przeprowadzka Książnicy Stargardzkiej - GALERIA