Dzisiaj jest: 23.4.2024, imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-Stargard.pl.
 
Dział I – Postanowienia ogólne.
 
1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług
    przez Serwis e-Stargard.pl, na stronie e-Stargard.pl.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   - Usługodawca lub Serwis e-Stargard.pl
   - Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą
     osobowości prawnej, reprezentowaną przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług
     udostępnianych przez e-Stargard.pl na mocy niniejszego Regulaminu;
   - Usługi – wszelkie świadczenia Usługodawcy, opisane szczegółowo w Dziale II niniejszego Regulaminu;
   - Portal lub Serwis – tematyczny serwis ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem  e-Stargard.pl;
   - Rejestracja – założenie Konta w Serwisie;
   - Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia formularza
     rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów określonych niniejszym Regulaminem, stanowiący przestrzeń
     Portalu, gdzie Usługobiorca może zamieszczać lub modyfikować swoje ogłoszenia, oferty oraz inne dane;
   - Ogłoszenie – sporządzone przez Usługobiorcę ogłoszenie dotyczące oferowanej przez niego usługi lub przedmiotu;
   - Cennik – ustalone przez e-Stargard.pl opłaty do uiszczania których zobowiązanych jest Usługobiorca z tytułu płatnych
     usług świadczonych przez Serwis;
   - Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą z chwilą 
     akceptacji Regulaminu;
   - Administrator – osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Serwisu;
   - Strony – Usługodawca i Usługobiorca;
   - Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Usług świadczonych przez e-Stargard.pl drogą 
     elektroniczną dostępny na stronie e-Stargard.pl;
 
Dział II Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin.
 
1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi związane z zamieszczaniem Ogłoszeń.
2. Publikacja reklam na stronie e-Stargard.pl, jest płatna i wymaga skontaktowania się z Administratorem
    Serwisu w celu zawarcia odrębnej umowy.
3. Przedmiotem ogłoszeń w Serwisie mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskieg
    oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z obowiązującymi normami prawno-etycznymi.
5. Ogłoszenie może zawierać ofertę sprzedaży, kupna, bądź usługi, a także propozycję zawarcia umowy sprzedaży
    towaru lub usługi w drodze licytacji.
6. Zamieszczanie ogłoszeń w Portalu jest bezpłatne.
7. Ogłoszenie może zostać wyróżnione w Serwisie w okresie jego dostępności na warunkach, o których mowa w cenniku      
    znajdującym się na karcie dodawania ogłoszeń stanowiącym jednocześnie Cennik płatnych Usług w Serwisie. 
 
 
Dział III Warunki świadczenia usług.
 
1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
   - połączenie z siecią Internet,
   - dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej,
   - adres e-mail.
2. Usługobiorcy przed korzystaniem z Usług Portalu zobowiązani są do zaakceptowania treści Regulaminu.
3. Zarejestrowanie Konta w Portalu przez Usługobiorców jest każdorazowo całkowicie bezpłatne i będzie wymagało  
    potwierdzenia przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.
4. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
5. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usług
    Usługobiorca mógł zapoznać się z ceną Usługi.
6. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści reklamowych innych podmiotów.
7. Niedozwolone jest umieszczanie w treści jednego ogłoszenia danych dotyczących innej oferty, co oznacza, że jedno
    ogłoszenie dotyczy jednego przedmiotu zgodnego z opisem.
8. Informacje dotyczące sposobu i formy płatności określa Dział V niniejszego Regulaminu.
9. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   - podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   - jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   - podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   - zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
     wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie
     zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane zagrożeniami
     występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu nformatycznego Usługobiorcy, przejęciami
     haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę jego hasła i loginu do Portalu
      osobom trzecim.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy dane
      Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania
      wszystkich postanowień Regulaminu.
14. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie
      Serwisu lub korzystanie z Usług.
 
 
Dział IV Zawieranie i rozwiązywanie umowy.
 
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez
    Usługobiorcę.
2. Usługobiorca w przypadku Usług bezpłatnych może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem
    natychmiastowym.
3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać
    świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących
    przypadkach:
   - Naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
   - Umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
   - Wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta
    jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 
 
Dział V Płatności.
 
1. Usługi wskazane w Cenniku stanowiącym załącznik są płatne.
2. Ceny towarów i usług są cenami brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT.
3. Cennik Usług stanowi integralną część Regulaminu i jego zmiany wchodzą w życie na takich zasadach, jak zmiany
    Regulaminu.
4. Dostęp do Cennika może być także generowany bezpośrednio ze strony Portalu.
5. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemów on-line: Dotpay.pl, SMS.
 
 
Dział VI Reklamacje.
 
1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie
    nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji Usługi o charakterze odpłatnym, Usługodawca zwróci Usługobiorcy
    kwotę pieniężną proporcjonalną do okresu, w którym istniała przeszkoda stanowiąca podstawę do reklamacji lub
    zaproponuje inną formę zadośćuczynienia za powstałe szkody.
3. Reklamację można złożyć do Administratora drogą elektroniczną na adres: biuro@e-Stargard.pl Reklamacja powinna
    zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia oraz oznaczenie Usługobiorcy
    wraz z loginem. Reklamacja może być również przesłana na adres Usługodawcy określony w Dziale I niniejszego
    Regulaminu.
4. W ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia Usługobiorca otrzyma e-mail z wstępnym rozpoznaniem problemu lub jego
    rozwiązanie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostępu do Konta Usługobiorcy w celu usunięcia nieprawidłowości będących
    podstawą reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.
    W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
 
 
Dział VII Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.
 
1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać
    brak możliwości skorzystania z Usługi.
3. Administratorem danych jest Serwis e-Stargard.pl.
4. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Usługobiorcy.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:
   - realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu,
   - w celu rejestracji Konta,
   - w związku z obsługą reklamacji,
   - w związku z korespondencją e-mailową,
   - dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
   - w celu poinformowania Usługobiorców o nowych ofertach.
6. Usługobiorcy między sobą mogą kontaktować się wyłącznie poprzez telefon i adres e-mail podany w Ogłoszeniu.
7. Usługobiorcy zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu
    związanym z danym Ogłoszeniem.
8. Usługodawca zbiera od Usługobiorców i przetwarza następujące dane osobowe:
   - imię i nazwisko;
   - nazwa firmy;
   - adres siedziby;
   - adres zamieszkania lub/i korespondencyjny;
   - adres poczty elektronicznej;
   - numer telefonu;
   - NIP;
7. Usługobiorca podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na
    zasadach określonych w Regulaminie.
8. Usługobiorca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo
    do ich poprawiania.
9. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
10. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom
      uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je
     wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa,
     do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 
 
Dział VIII Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej.
 
1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę
    z Usługodawcą lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w
    zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca powiadomi
    Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
2. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
    charakterze przechowywanych danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy, którego
    dotyczy powyższe zawiadomienie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
    w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych w ramach Konta.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę
    urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych,
    Usługodawca może uniemożliwić dostęp Konta Usługobiorcy (którego dotyczy powyższe zawiadomienie) lub rozwiązać
    z nim Umowę, stosownie do postanowień punktu 4 w Dziale IV. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności
    względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych w ramach
    Konta. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi
    za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze
    uniemożliwienia dostępu do Konta Usługobiorcy lub o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, stosownie do
    ostanowień punktu 4 w Dziale IV.
4. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
    Przez niewłaściwe korzystanie z Usługi należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści
    nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd,  a także
    dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
5. Usługodawca  zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem
    własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Usługobiorca zobowiązany jest
    przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności
    przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych.
 
 
Dział IX Przepisy końcowe.
 
1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
2. Usługodawca na 14 dni przed zmianą Regulaminu zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o planowanych
    zmianach Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty
    elektronicznej.
3. Usługobiorca, w przypadku o którym mowa w pkt. 2 niniejszego Działu ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie
    usług drogą elektroniczną do czasu wejścia w życie nowych regulacji. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że Usługobiorca
    zaakceptował treść zmian.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług e-Stargard.pl nie rozwiązane polubownie rozstrzygane są przez właściwy
    miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Prawem właściwym dla stosunków między usługodawcą  i Usługobiorcą oraz
    w zakresie zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.
 
 

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
PGE Spójnia Stargard - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra. Fotorelacja