Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Regulamin Konkursów

Regulamin Konkursów portalu e-Stargard.pl prowadzonych za pośrednictwem strony www.facebook.com/eStargard, zwany dalej "Regulaminem".

§ 1. Postanowienia ogólne.
 1. Organizatorem Konkursów jest portal informacyjny e-Stargard.pl zwany dalej "Organizatorem", zarejestrowany jako dziennik w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny Sekcja Rejestrowo – Egzekucyjna Sygn. akt I Ns Rej. „Pr” 3/15 – wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 954, prowadzonym przez Omega Rafał Górski, ul. Wrzosowa 3, Grzedzice, 73-110 Stargard, NIP 854 163 57 54.
 2. Konkursy są przeprowadzane za pośrednictwem serwisu facebook.com  na profilu Organizatora,   dostępnego pod adresem: www.facebook.com/eStargard/, zwanego dalej "Profilem Organizatora", według  warunków i zasad niniejszego regulaminu. Terminy poszczególnych konkursów i rodzaje nagród, będą szczegółowo ogłaszane na Profilu Organizatora.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursów, określając prawa i obowiązki Uczestników. Przystąpienie do Konkursów Organizatora, jest równoznaczne z wrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin Konkursów dostępny jest na portalu Organizatora (https://e-Stargard.pl/strona/regulamin-konkursow).
 5. Pojęcia używane w Regulaminie, a także w ogłoszeniach Konkursów mają znaczenie wyjaśnione poniżej:
 1. Konkurs – konkurs organizowany w nieregularnych odstępach czasowych, za pośrednictwem Profilu Organizatora,  skierowany jest do użytkowników Profilu  Organizatora i polega na udzieleniu prawidłowej  odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie i jej nadesłaniu w sposób określony w niniejszym Regulaminie;
 2. Ogłoszenie o Konkursie – informacja publikowana na Profilu Organizatora, zapraszająca do wzięcia udziału w  danym Konkursie, prezentująca pytanie konkursowe, Datę Konkursu oraz określająca Nagrody w Konkursie;
 3. Data Konkursu — określenie terminów Konkursu, czyli zakresu dni, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie;
 4. Nagrody — przedmioty lub kupony na bilety przyznawane zwycięzcom danego Konkursu określone liczbowo w poszczególnym Ogłoszeniu o Konkursie;
 5. Zwycięzcy – Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe w  sposób  określony Regulaminem, w liczbie odpowiadającej ilości przyznanych Nagród w poszczególnym Konkursie;
 6. Data zakończenia Konkursu - określony w Ogłoszeniu o Konkursie dzień oraz godzina, do kiedy Uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie Konkursowe;
 7. Przekazanie Nagrody – sposób przekazania Nagrody poprzez osobiste wręczenie lub wysyłkę na podany przez Uczestnika adres e-mailu, po uprzednim kontakcie organizatora z uczestnikiem za pomocą portalu Facebook i określeniu sposobu i czasu na odbiór nagrody.
§ 2. Zasady brania udziału w Konkursach organizowanych przez portal e-Stargard.pl.
 1. Udział w Konkursach jest nieodpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a także spełnią warunku udziału w Konkursie kreślone w Regulaminie oraz w Ogłoszeniu o Konkursie. Osoby które ukończyły 13 rok życia, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani najbliżsi członkowie ich rodzin – tj. współmałżonkowie, dzieci, rodzice ani rodzeństwo.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy, którzy posiadają konto w serwisie Facebook.com oraz dokonali w tym serwisie polubienia Profilu Organizatora lub dokonają polubienia najpóźniej w momencie przystąpienia do Konkursu.  
 5. Polubienia Profilu Organizatora dokonuje się przy pomocy standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Organizatora.
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad znajdujących się w Regulaminie. Potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.
§ 3. Warunki udziału w Konkursach i udzielania odpowiedzi.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu po postem Ogłaszającym Konkurs, umieścić prawidłową odpowiedź na konkursowe pytanie lub zadanie, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Ogłoszeniu dla poszczególnej edycji Konkursu. Za moment przesłania odpowiedzi, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze serwisu Facebook.com i pojawi się pod konkursowym postem.
 2. Jeden uczestnik może w poszczególnym Konkursie (określonym datami, pytaniem konkursowym i osobnym postem na Profilu Organizatora) zgłosić wyłącznie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe lub zadanie, niezależnie od ilości posiadanych kont na stronie Facebook.com. W przypadku gdy Uczestnik dokona większej liczby komentarzy z odpowiedzią konkursową, uznana zostanie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana na Profilu Organizatora jako pierwsza. Pod uwagę brane będą wyłącznie komentarze, których ewentualna edycja nie wpłynęła na zmianę treści odpowiedzi. 
 3. Treść przesłanej przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi, nie może naruszać przepisów prawa, ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich, jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację udzielonej odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora oraz na stronach serwisu internetowego należących do Organizatora Konkursu, bezpośrednio niezwiązanych Konkursem.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
 1. Zwycięzcami poszczególnych Konkursów zostaną osoby wskazane przez jury wyłącznie z Uczestników, którzy nadesłali prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe lub zadanie oraz spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
 2. Wśród Uczestników Konkursu jury wskaże Zwycięzców poszczególnego Konkursu w liczbie odpowiadającej ilości Nagród przewidzianych w poszczególnym Konkursie, wskazanych w Ogłoszeniu o Konkursie.
 3. W skład jury wchodzą wyłącznie Organizatorzy oraz pracownicy Organizatora.
§ 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami w poszczególnym  Konkursie są Nagrody opisane w  § 1 pkt. d), które zostały określone w konkretnym Ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Nagrody zostaną przekazane w postaci określonej Regulaminem i określone w Ogłoszeniu o Konkursie. Nagrody konkursowe nie mogą być wymienione na inną nagrodę lub wypłacone w gotówce o równowartości nagród konkursowych.
 3. W celu przekazania nagrody, Organizator niezwłocznie po zakończeniu konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami w celu przekazania nagrody. Odbiór nagród rzeczowych możliwy jest w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.
 4. Wysyłka biletów i zaproszeń do kina w formie elektronicznej nastąpi nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Jeżeli zwycięzca konkursu do tego czasu nie udostępni adresu mailowego w odpowiedzi do wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 5. W przypadku gdy zwycięzca nie spełnia warunków określonych w §2, §3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody według § 1 pkt. g), nie nabywa prawa do nagrody. Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres biuro@e-stargard.pl z dopiskiem w tytule wskazującym nazwę poszczególnego Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od publikacji zwycięzców na Profilu Organizatora lub w pocie konkursowym.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni, liczone od dnia ich otrzymania. Odpowiedź   dotycząca reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy, z którego przesłano reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
 1. Profil Organizatora jest publiczny. Administratorem danych osobowych, które Uczestnik pozostawia odwiedzając profil (m.in.  komentarze,  polubienia,  identyfikatory  internetowe,  oraz  adres  IP urządzenia jest portal e-Stargard.pl.
 2. Dane Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia  nagrody czy zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z Konkursem, efektywnego prowadzenia Profilu Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook.com, przy promowaniu wydarzeń, usług, produktów, w celach statystyczno-analitycznych, a także w celu dochodzenia roszczeń i ewentualnej obrony przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne przy udziale w Konkursie. Ich niepodanie będzie równoznaczne z brakiem udziału w Konkursie.
 4. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich korekty, do ich usunięcia, ograniczenia   w przetwarzaniu, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia tych danych. Uczestnikom mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych przez Organizatora Konkursów lub działań marketingowych, w tym także przetwarzania przez Organizatora wizerunku  Uczestników, jest zgoda Uczestnika, wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, odnośnie wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na nim, w związku z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń przy przeprowadzanych Konkursach.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dotyczący prawnie uzasadnionego  interesu Organizatora, polegający na prowadzeniu marketingu przez Organizatora, w tym także promowaniu Organizatora oraz jego usług czy dochodzeniu roszczeń związanych z przeprowadzanym Konkursem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres poszczególnego Konkursu. Od początku jego prowadzenia, do czasu zakończenia, rozstrzygnięcia zwycięzców, wręczenie przewidzianych w Konkursie Nagród, rozliczenia ewentualnych skarg i roszczeń, a także przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 9. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Gdy Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
§ 8. Postanowienia końcowe.
 1. Konkurs nie jest administrowany, popierany, sponsorowany, ani w żaden inny sposób powiązany z serwisem  Facebook. Serwis służy wyłącznie zamieszczeniu Ogłoszenia o Konkursie. Treści od Uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. pytania lub skargi) muszą być kierowane bezpośrednio do Organizatora Konkursu. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 2. W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
VI Festyn Historyczny „W krainie Gryfa”. Fotorelacja