Dzisiaj jest: 9.12.2018, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Pomorze Zachodnie ma budżet na 2018 rok

Dodano: rok temu

Województwo Zachodniopomorskie ma budżet na 2018 rok. Uchwalili go radni we wtorek, 19 grudnia 2017 roku.

Pomorze Zachodnie ma budżet na 2018 rok

Dochody wyniosą 1,1 mld zł, wydatki zaś 1,2 mld zł. - To rekordowy i historyczny dla Pomorza Zachodniego budżet pod względem wydatków majątkowych i inwestycji - zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 

Głosowanie nad przyszłorocznym planem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego było najważniejszym punktem obrad XXIX  sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE  (512 mln zł), udział w podatkach budżetu państwa (200,3 mln zł) oraz część oświatowa i wyrównawcza subwencji  (114,6 mln zł). „Janosikowe" wraz z rekompensatą jego utraconej części w formie dotacji celowej na zadania drogowe w łącznej wysokości  44,4 mln zł przyjęto na poziomie wskazanym w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów.
 

Budżet na 2018 rok jest największym w historii regionu z rekordowymi wydatkami majątkowymi wynoszącymi 641 mln zł, a więc wydatkami inwestycyjnymi służącymi rozwojowi województwa. Po stronie dochodów w budżecie  mamy 1 mld 77 mln, zaś po stronie wydatków - 1 mld 196 mln zł. Jest to możliwe dzięki europejskiej wspólnocie i solidarności społecznej. Możemy realizować tak ambitne plany dzięki - co warto podkreślić - dzięki dobrym i skutecznym negocjacjom rządu PO i PSL, w wyniku których  polskie regiony uzyskały rekordowo najwyższe budżety w całym funduszu spójności. Dlatego  warto je wydatkować  - osobiście wolę użyć słowa „zainwestować” - w trwałe fundamenty rozwoju Pomorza Zachodniego. W takim właśnie duchu był przygotowywany ten budżet. Obecna perspektywa unijna jest drugim skokiem rozwojowym, który ma posłużyć temu, by Pomorze Zachodnie należało  do najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. Dzięki poprzedniej perspektywie na lata 2007-2013, czyli pierwszemu skokowi rozwojowemu, udało się nam zrealizować aspiracje i w 2015 roku dynamika wzrostu PKB w wysokości 6% zapewniła nam pozycję najszybciej rozwijającego się województwa w Polsce - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wydatki majątkowe stanowią 53,6% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 83,4% i ujęte głównie w wieloletniej  prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa, w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich, zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz budowa sieci tras rowerowych.
 

- Największą częścią  wydatków majątkowych jest rzeczywiście bardzo duży pakiet na transport i łączność. Wiele inwestycji drogowych już zostało zrealizowanych, ale skala wyzwań wciąż jest bardzo duża. W ubiegłej perspektywie udało się przebudować lub zmodernizować prawie 1/3 dróg wojewódzkich. Teraz mamy nowy zbiór inwestycji - często uzupełniających wobec tego, co już jest zrobione lub stanowiących ukończenie odcinków dróg. Chcemy, by drogi wojewódzkie były komplementarne wobec sieci dróg krajowych. Na ten cel przeznaczamy 335 mln zł, zdecydowaną większość dzięki funduszom unijnym z RPO i  INTRERREG V A. Z własnego budżetu dokładamy niebagatelną sumę 42 mln zł. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest rozwój infrastruktury rowerowej, który posłuży rozwojowi bardzo ważnej z uwagi na gospodarkę województwa turystyki. Coraz częściej możemy być konkurencyjni właśnie dzięki znakomitym warunkom do uprawiania turystyki aktywnej - wyjaśniał Olgierd Geblewicz.
 

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2018 - zgodnie z tendencją wieloletnią - będzie transport i łączność. To prawie 60% uchwalonego budżetu zamykający się kwotą 710,6 mln zł, z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi blisko 311,6 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie 88 mln zł. Na zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska przeznaczonych zostanie prawie 71,6 mln zł (6%), na kulturę, sport i turystykę 153,6 mln (12,8%), administrację i bezpieczeństwo publiczne w części obejmującej konsolidację Urzędu i wdrożenie nowej perspektywy RPO WZ 2014-2020 – 128,1 mln zł (10,7%). Działania związane z ochroną zdrowia, rodziną i pomocą społeczną określono w przyszłorocznym budżecie w kwocie 11,9 mln zł (1%), a z polityką społeczną i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 51,1mln zł (4,3%).  Wydatki na edukację i naukę uchwalono w kwocie 19,2 mln zł (1,6%).
 

- Jak widać ważne miejsce w budżecie województwa na 2018 rok stanowią wydatki na współfinansowanie celów ze sfery społecznej. To m.in. środki dedykowane Ochotniczym Strażom Pożarnym, małej infrastrukturze sportowej, grantom sołeckim czy też na kontynuację programu „Społecznik”. Tym razem w ręce lokalnych animatorów trafią 4 mln zł - 2 na mikrodotacje, a 2 na budżet obywatelski. Te ostatnie będą przydzielane w wyniku głosowania przez mieszkańców i mam nadzieję, że cały ten proces będzie lepiej służyć całemu programowi. Będziemy pierwszym województwem, które połączy te dwa instrumenty - dodał zachodniopomorski marszałek.
 

Bilansowo budżet województwa na rok 2018 zamknie się deficytem 118,8 mln zł (11% dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty w kwocie 20,1 mln zł wolnymi środkami, które przewiduje się, że pozostaną na rachunku budżetu województwa na koniec 2017 roku oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI w kwocie 98,7 mln zł. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2018 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej j.s.t, zaplanowana została na poziomie 50 mln zł, co pozwoli obsłużyć roczne zobowiązania Województwa. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2018 roku zamknie się kwotą niespełna 335 mln zł stanowiącą ok. 31% dochodów budżetu planowanych w 2018 roku.
 

Za uchwaleniem budżetu województwa na 2018 rok głosowało 19 radnych, 4 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Szczecin
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Świątecznie na Rynku Staromiejskim - GALERIA